Wynagrodzenie za czas choroby w pierwszym miesiącu pracy

Wynagrodzenie za czas choroby w pierwszym miesiącu pracy

Zdarzają się sytuacje, gdy przed upływem pierwszego miesiąca współpracy, pracownik, z powodów zdrowotnych, jest niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych. Czy otrzyma wynagrodzenie za czas choroby? A jeśli tak, to w jakiej wysokości? Kiedy natomiast nie będzie mógł liczyć na takie wynagrodzenie?

Kiedy przysługuje wynagrodzenie za czas choroby?

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby po zakończeniu okresu wyczekiwania. W przypadku umowy o pracę, okres wyczekiwania trwa 30 dni. Są jednak pewne wyjątki, kiedy można uzyskać wynagrodzenie za czas choroby przed zakończeniem wspomnianego okresu. Ma to miejsce w następujących sytuacjach:

  • jeśli pracownik wcześniej podlegał ubezpieczeniu chorobowemu u innego pracodawcy, a czas między ustaniem wspomnianego ubezpieczenia a ponownym zatrudnieniem nie jest dłuższy niż 30 dni,
  • jeżeli wspomniana powyżej przerwa trwała dłużej, ale była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego,
  • gdy podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, który posiada wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • pracownik jest absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i został objęty ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • gdy mowa o funkcjonariuszu Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Ile wynosi wynagrodzenie za czas choroby?

Wynagrodzenie za czas choroby zasadniczo wynosi 80% wynagrodzenia, które miesięcznie otrzymuje pracownik. Za pierwsze 33 dni, a w przypadku osób, które ukończyły 50-ty rok życia – 14 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego, wynagrodzenie płaci z własnych środków pracodawca. Po upływie 33 lub 14 dni niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy wypłacany jest ze środków ZUS-u.

Jak obliczane jest wynagrodzenie za czas choroby?

W omawianej sytuacji, gdy choroba pracownika miała miejsce przed upływem pierwszego miesiąca pracy, podstawę wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego stanowić będzie:

  • wynagrodzenie miesięczne określone kwotowo w umowie o pracę (przy stałej kwocie wynagrodzenia),
  • kwota, którą pracownik otrzymałby po przepracowaniu pełnego miesiąca kalendarzowego pracy (przy zmiennych składnikach wynagrodzenia).

W przypadku, gdy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby od pierwszego dnia zatrudnienia, absencja traktowana jest jako nieobecność usprawiedliwiona, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe należy wypłacić od 31 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

^