Pełnomocnik czy prokurent?

prokurent czy rekurent

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga sporo wysiłku i pochłania mnóstwo czasu. Na szczęście przedsiębiorca nie jest zdany wyłącznie na siebie. Może skorzystać ze wsparcia w prowadzeniu codziennych spraw firmy i zaoszczędzić sporo czasu. A wszystko za sprawą prokurenta lub pełnomocnika. Czym różnią się przywołane stanowiska? Kto może je objąć? Co należy do obowiązków wspomnianych pomocników? Niniejszy artykuł rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości. Miłej lektury

Kim jest pełnomocnik i jaki jest zakres jego obowiązków?

Pełnomocnik reprezentuje firmę na podstawie udzielonego mu upoważnienia. Może ono przybierać różne formy. Wyodrębniamy: 

  • pełnomocnictwo ogólne – na mocy wspomnianego dokumentu pełnomocnik realizuje tak zwane czynności zwykłego zarządu. Co wchodzi w zakres jego obowiązków? Zazwyczaj wszelkie zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy (np. podpisywanie pism, stawianie się w urzędach, odbieranie listów itp.).
  • pełnomocnictwo szczególne – pełnomocnik zostaje upoważniony do wykonywania konkretnych, jasno określonych czynności;
  • pełnomocnictwo procesowe – pełnomocnik reprezentuje firmę w postępowaniu sądowym;
  • pełnomocnictwo rodzajowe – pełnomocnik może wykonywać pewne rodzaje czynności, również te wykraczające poza zadania zwykłego zarządu.

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika

Forma ustanowienia pełnomocnictwa zależy od tego, czego dane upoważnienie dotyczy. Może mieć postać pisemną (gdy mocodawca chce, by w jego imieniu zawierano pisemne umowy albo wykonywano czynności zwykłego zarządu). Jeśli pełnomocnik ma realizować transakcje na rynku nieruchomości (kupno-sprzedaż) upoważnienie musi być aktem notarialnym. Odwołanie pełnomocnika może nastąpić w dowolnym czasie i w dowolnej formie, jeżeli między stronami umowy ustała relacja zaufania, nawet wbrew woli pełnomocnika.

Kim jest prokurent i jakie są jego uprawnienia?

Prokurentem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której udzielono prokury. To szczególny rodzaj pełnomocnictwa, na mocy którego dana jednostka wykonuje różne rodzaje zadań (zarówno sądowe, jak i cywilne) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakres jej uprawnień jest bardzo szeroki (nie obejmuje jedynie zbywania i obciążania przedsiębiorstwa). Co więcej, prokurent może udzielić pełnomocnictwa innej osobie.

Ustanowienie i odwołanie prokurenta

Prokura jest ustanawiana w formie pisemnej. Ponadto musi zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego w terminie siedmiu dni od jej powstania. W przeciwnym razie będzie nieważna. Jej odwołanie może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Prokura czy pełnomocnictwo – które rozwiązanie jest lepsze?

Kogo wybrać? Prokurenta czy pełnomocnika? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od indywidualnych potrzeb oraz preferencji właściciela firmy. Pełnomocnictwo jest pojęciem szerszym od prokury.

^