Księgowość a rachunkowość – różnice

księgowość a rachunkowość

Terminy księgowość i rachunkowość często używane są zamiennie. Choć oba pojęcia są ze sobą powiązane, nie są synonimami i traktowanie ich w taki sposób jest błędem. Jakie więc różnice występują między rachunkowością i księgowością?

Rachunkowość

Rachunkowość definiujemy jako system ewidencji zdarzeń gospodarczych firmy. Obejmuje ona nie tylko gromadzenie, przetwarzanie i prezentację danych, ale także ich analizę i ocenę. Dzięki rachunkowości uzyskujemy informacje na temat kondycji firmy w danym okresie ‒ uzyskanych przychodów, kosztów pośrednich i bezpośrednich, opłacalności przeprowadzonych zdarzeń gospodarczych. Wspomniane dane ułatwiają podejmowanie istotnych dla rozwoju firmy decyzji.

Cechy rachunkowości:

 • Wyrażanie wszystkich, przeprowadzonych operacji i procesów gospodarczych w mierniku pieniężnym.
 • Sporządzanie zapisów księgowych na podstawie dokumentów źródłowych, potwierdzających fakt wystąpienia operacji gospodarczych.
 • Wykorzystywanie specyficznych urządzeń księgowych (kont), do bieżących zapisów.
 • Zasada podwójnego zapisu, dzięki której możliwa jest bieżąca kontrola urządzeń księgowych.
 • Zachowanie ciągłości ewidencji księgowej, zasada od bilansu do bilansu.
 • Systematycznie przeprowadzane inwentaryzacje, a co za tym idzie, wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej.

Na rachunkowość składają się część księgowa, kalkulacyjna i sprawozdawcza.

 • Księgowość ‒ to rejestracyjna część rachunkowości, skupiająca się na dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na majątek jednostki gospodarczej.
 • Rachunek kosztów ‒ ewidencja, analiza, kalkulacja kosztów działalności.
 • Sprawozdawczość finansowa ‒ sprawozdania finansowe zawierające informacje dotyczące kondycji finansowej, majątkowej i dochodowej firmy.

Księgowość

Księgowość stanowi integralną część rachunkowości, a mówiąc dokładniej, jedną z jej trzech części składowych. Księgowość definiujemy jako sformalizowany system rejestracji zdarzeń gospodarczych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie. Mowa tutaj o transakcjach kupna i sprzedaży, inwestycjach, środkach przeznaczonych na pensje pracowników, podatkach.

Księgowość to przede wszystkim:

 • prowadzenie i kontrola ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • przeprowadzanie wycen pasywów i aktywów,
 • przechowywanie dowodów księgowych,
 • składanie deklaracji ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych.

Podsumowując, rachunkowość jest pojęciem szerszym niż księgowość. Księgowość stanowi jedną z części składowych rachunkowości.

^